قال رسول الله صل الله علیه وآله

ان طالب العلم تبسط له الملائکه اجنحتها و تستغفرله

فرشتگان،بالهای خود را برای جوینده دانش می گسترانندوبرایش آمرزش می طلبند.

میزان الحکمه،ص 398

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.