آنجا دل از آهن آب می شد 

پیش آتشی که سینه تاب آورد

شعر

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.