اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن‏ صلواتک علیه وعلى‏ ابآئه فى هذه 

الساعة وفى‏ کل ساعة‏ ولیا وحافظا، وقآئدا وناصرا ودلیلا وعیناحتـى‏

تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا

برای دیدن تصاویر در اندازه 10.5*13.46 با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.