پر کشیده دل به سویش

سر کشیده از سبویش

چشم عاشق بسته احرام

در طواف خال رویش...

میلاد امام زمان عج