قال الجواد علیه السلام

اظهار الشیء قبل ان یستحکم مفسده له

آشکار کردن چیشزی پیش از استوار شدن،مایه تباهی است.

تحف العقول،ص457

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.