حادثه دردناک آتش سوزی و فرو ریختـگی ساختمان در مرکز شهر مایه اندوه و تاسف ونگرانی

عمیق اینجانب است. شهامت و فداکاری آتش نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار

حادثه ی خطیر شده و درحال فداکـــاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمده اند، دل را از 

تحسین و تمجید و نیز نگرانی و اندوه ، آکنده میسازد.

  برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

 طراحی تقدیم به شهدای مظلوم حادثه ساختمان پلاسکو...