راز هایی از خطبه غدیر

ای مردم علی علیه السلام و آن پاکان از فرزندانم، ثقل اضغرند و قرآن، ثقل اکبر

است،که هریک،از دیگری خبرمی دهدوهر کدام،دیگری راتأییدوتصدیق می کنند؛

میان این دو ثقل و این دو امر گرانقدر،جدایی نخواهد بود تا آن که قیامت در کنار

حوض،به من برسند. ایشان امنای حق در میان خلق وفرمانروایان اوبر زمین اند.

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.