فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم در قرآن به تدبر و تفکر، نظر کنید و دردرک و فهم آیات آن بکوشید، وبه

محکمات آن توجه کنید و از متشابهاتش، پیروی منمایید.وبه خدا سوگند، غیراز

این مردکه هم اکنون دست اوراگرفته واورا برکشیده ام هرگز دیگری نیست که

بتوانددستورات قرآن رابرای شماروشن کندوتفسیر آیات آن را بیان نماید؛ همین

مردی که اکنون بازوی او را گرفته ام و به شمااعلام می کنم که:هرکس رامن

مولا وسرپرست و صاحب اختیارم، علی مولا وسرپرست وصاحب اختیاراوست.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.