فراز هایی از خطبه غدیر

اوست که در راه خداازسرزنش هیچ کس،پروا نمی کند واوست نخستین کسی که

به خدا و پیامبرانش ایمان آورد و جان خویش را فدای رسول الله صلی الله علیه و آله

کرد، درآن هنگامه ها که هیچ کس در کنار پیامبر باقی نماند، هم چنان از او حمایت

کرده وتنها رها ننمودوهم او بودکه درآن روزگار که کسی رااندیشه عبادت وپرستش

خدا نبود، در کنار پیامبر، پروردگار خود را پرستش و عبادت می کرد.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.