فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم مباد که نسبت به او راه ضلالت و گوراهی سپرید و مباد که از او روی برتابید

و مباد که از ولایت و سرپرستی اوو ازاوامر و فرمان هایش به تکبّر، سرباز زنید. اوست

که هادی به حق وعامل به حق ونابودکننده باطل است وازناپسندها بازتان می دارند.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.