فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم من درابــلاغ آن چه که حـق برمــن فرو فرســتاده است،

کوتاهی نکرده ام وهم اکنون سبب نزول آن آیه رابرایتان باز خواهم

گفت:فرشته وحی خدا جبرائیل علیه الـسـلام سه بار بر من فرود

آمده و ازسوی حق تعالی، پروردگارم، فرمان داد تادر این مکان به

پاخیزم وسپیده وسیاه مردم رارسماآگاهی دهم،که علی بن ابی

طالــب، بـرادر و وصی و جانشین من و امام پس از من است کـه

نسبتش به من، همان نسبت است که هارون به موسی داشت،

بااین تفاوت که رسالت به من،خاتمه یافته است و بعد ازخداوند و

رسولش،علی،ولیّ وصاحب اختیار شماست.

2

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.