فراز هایی از خطبه غدیر

آری، نیست معبودی جز او که دستورم داده و اعلام کرده که:«اگر در

ابلاغ آن چه اینک برتو فرو فرستاده ام کوتاهی کنی، در حقیقت، به

هیچ یک از وظایف رسالت و ابلاغ من عمل نکرده ای.»و هم او تبارک

و تعالی حفظ و نگهداری مرا در برابر مخالفان تعهد و تضمین کرده واو

مرا کفایت کننده ای بزرگوار است.

1

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.