این دهه آخر عمری با اینکه خیلی سختش بود، باز هم کارهای شخصیش را

مثل همیشه خودش انجام می داد. برای تجدید وضو رفته بود به حیاط، چند

ساعتی گذشت و اهل خانه متوجه نبودنش شدند. دیدند روی زمین افتاده و همان 

طور تسبیح به دست ذکر می گوید. گفتند: وقتی زمین خوردید چرا صدا نزدید؟ گفت:

"فکر کردم شاید خواب باشید یا کاری داشته باشید"

گفتم شاید خواب باشید

                                                                                                                                                  برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.