فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم بدانید که خداوند، علی بن ابی طالب را ولیّ و صاحب اختیار شما معیّن

فرموده واو را امام و پیشوای واجب الاطاعه قرار داده است و فرمانش را بر همه

مهاجران و انصار و پیروان ایمانی ایشان و بر هر بیابانی و شهری و برهمه عجم 

و عربی و هر بنده وآزاده ای وبر هر صغیر و کبیری و بر هر سیاه و سفیدی و بر

هرخداشناسموحّدی، فرض و واجب فرموده واوامراو را مطاع و بر همه کس نافذ

 و لازم الاجرامقرر فرموده است. هرکس با علی(ع) به مخالفت برخیزد، ملعون 

است و هرکس که از او پیروی نماید، مشمول عنایت و رحمت حق خواهد بود.

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.